Category

Uncategorized

Cyfieithu rhaglen wyddoniaeth i ysgolion cynradd, sy’n astudio Tim Peake, er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ofodwyr yng Nghymru

By | News, Uncategorized

Mae’n bleser gan y cyhoeddwr Curved House Kids gyhoeddi bod eu rhaglen wyddoniaeth hynod boblogaidd i ysgolion cynradd wedi cael ei chyfieithu i’r Gymraeg, gyda’r nod o ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, peirianwyr a gofodwyr. Bydd 3,000 o gopïau o Dyddiaduron Darganfod ar gael i ysgolion cynradd yng Nghymru i gefnogi eu hadnoddau addysgu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Asiantaeth Ofod y DU a’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, bydd pob un o’r tair rhaglen (Dyddiadur Gofod Principia gyda’r Gofodwr ESA Tim Peake gan Lucy Hawking, Dyddiadur Taith i Blaned Mawrth gan Lucy Hawking a Dyddiadur y Gofod Dwfn gan Dr Olivia Johnson) ar gael i ddysgwyr ac ysgolion cyfrwng Cymraeg, er mwyn sicrhau bod ganddynt fynediad at adnoddau addysg blaenllaw, o safon ar thema’r gofod.  

Dywedodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru:

“Dysgu am y gofod yw un o brofiadau cyntaf plentyn o wyddoniaeth a thechnoleg, ac mae’n aml yn gam bach cyntaf tuag at frwdfrydedd gydol oes am bynciau STEM.

“Mae’r Dyddiaduron Darganfod yn enghraifft wych o sut gall disgyblaethau gwahanol, fel celf a gwyddoniaeth, ategu ei gilydd ac arwain at ddealltwriaeth ehangach a mwy ystyrlon drwy ein Cwricwlwm newydd.

“Rydw i’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r prosiect hwn fel bod y genhedlaeth nesaf o ofodwyr yng Nghymru yn gallu ei fwynhau yn Gymraeg hefyd!”   

Bydd y fersiynau Cymraeg o’r Dyddiaduron Darganfod yn helpu ysgolion i groesawu’r cwricwlwm Cymraeg newydd, sy’n gobeithio rhoi’r sgiliau i blant ddod yn ddinasyddion byd-eang drwy astudio chwe maes dysgu allweddol, yn cynnwys gwyddoniaeth a thechnoleg. Gobaith y cwricwlwm, a fydd yn cael ei roi ar waith yn llawn ym mhob ysgol a lleoliad a gynhelir yng Nghymru erbyn 2022, yw rhoi’r hyblygrwydd i athrawon ddarparu gwersi mewn ffyrdd mwy creadigol, ac i blant allu addasu’n well mewn oes o globaleiddio a newidiadau technolegol cyflym.

Dywedodd yr awdur Lucy Hawking

“Mae hwyl a chreadigrwydd mor bwysig i ddysgu ac mae’r Dyddiaduron Gofod yn gyfle perffaith i ddisgyblion fwynhau pynciau STEM mewn ffordd arloesol ac ysbrydoledig. Rydw i mor falch eu bod yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau creadigol a gwyddonol!”

Er mwyn sicrhau bod cynifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ledled Cymru yn gallu cael gafael ar y rhaglenni Cymraeg hyn, byddant ar gael i ysgolion yn rhad ac am ddim drwy wefan Discovery Diaries (discoverydiaries.org/cymraeg). Bydd cyfres o adnoddau addysgu a chynlluniau gwersi ar gael hefyd ynghyd â dros 60 o weithgareddau creadigol, trawsgwricwlaidd. 

Wrth i’r dysgwyr gyflawni’r gweithgareddau, byddant yn cwrdd â thîm amrywiol o arbenigwyr STEM i’w hysbrydoli i ddychmygu eu hunain mewn gyrfaoedd STEM. Cadwch olwg am y fylcanolegwr Tamsin Mather, y seryddwr Sheila Kanian, y gwyddonydd offerynnau Pamela Klaassen a’r peiriannydd Piyar Samara Ratna. 

Dywedodd Kristen Harrison, cyhoeddwr cyfres Dyddiaduron Darganfod: 

“Mae iaith yn ganolog i’r modd mae plant yn cysylltu hunaniaeth a diwylliant â’r byd ehangach, felly rydyn ni wrth ein bodd o allu cynnig y gyfres hon yn Gymraeg. Edrychwn ymlaen at weld dysgwyr a’u hathrawon yn cael eu herio, eu grymuso a’u hysbrydoli yn yr iaith Gymraeg.” 

DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, lluniau a chyfweliadau, cysylltwch â: 

Rachel Powell (Cymraeg/Saesneg)

Ymgynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus

Ffôn Symudol: +44 (0)771 266 3117

E-bost: rsp9977@gmail.com 

Kristen Harrison (Saesneg)

Curved House Kids

Swyddfa Berlin 

Ffôn Symudol: +49 162 431 6736

E-bost: kristen@thecurvedhouse.com

@curvedhousekids

Nodiadau i olygyddion

Gwybodaeth am Discovery Diaries

Crëwyd Dyddiadur Gofod Principia a Dyddiadur Taith i Blaned Mawrth gan Curved House Kids a’r awdur Lucy Hawking gyda chyllid a chefnogaeth gan Asiantaeth Ofod y DU, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) a’r Gofodwr ESA Tim Peake. Ysgrifennwyd Dyddiadur y Gofod Dwfn gan Dr Olivia Johnson ac fe’i lansiwyd yn 2019, gyda chefnogaeth y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mae’r dyddiadur hwn yn defnyddio gwybodaeth arbenigwyr sy’n gweithio ar Delesgop Gofod James Webb. 

Cafodd rhaglenni Dyddiaduron Darganfod eu lansio’n wreiddiol fel menter llythrennedd-STEM gyda’r nod o gael 500 o ysgolion cynradd i gymryd rhan yn nhaith Principia’r Gofodwr ESA Tim Peake i’r Orsaf Ofod Ryngwladol. Maen nhw wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda’u gweithgareddau rhyngweithiol di-ri sy’n annog plant i ddarllen, ysgrifennu, tynnu lluniau, ymchwilio, arbrofi a datrys problemau yn ogystal â chryfhau dysgu STEM, llythrennedd a llythrennedd gweledol. 

Mae’r tair rhaglen hyn yn cynnwys nodiadau addysgu cynhwysfawr, cynlluniau gwersi, deunydd amlgyfrwng, cyflwyniadau PowerPoint a mwy. Mae gan athrawon y rhyddid i ddefnyddio’r deunyddiau o’r dechrau i’r diwedd, mewn ffordd linol, neu ddewis a dethol y gweithgareddau sy’n cyd-fynd â’u cwricwlwm presennol.

Mae dros 4,000 o ysgolion ledled y DU yn defnyddio rhaglenni dysgu Dyddiaduron Darganfod i ategu eu hadnoddau addysgu STEM. Bydd Curved House Kids yn parhau i wneud yn siŵr bod y rhaglen wyddoniaeth ar gael i ystod ehangach o blant drwy gyfieithu’r deunyddiau addysgu i Tsieinëeg Syml.  

GWYBODAETH AM CURVED HOUSE KIDS (www.curvedhousekids.com)

Mae Curved House Kids yn gyhoeddwr addysgol sy’n arbenigo ym maes dysgu STEM a llythrennedd yn y celfyddydau ar gyfer plant a phobl ifanc. Ein cenhadaeth ni yw sicrhau bod pob plentyn, ym mhob cwr o’r byd, yn cael ei rymuso i ddysgu, creu a chyfathrebu. Rydym yn cyfoethogi addysg drwy wneud pynciau heriol – fel gwyddoniaeth a llythrennedd – yn gyffrous ac yn hawdd eu deall. Rydym yn gwneud hyn drwy ymgorffori’r celfyddydau mewn addysg a thrwy weithio gyda phartneriaid o’r un anian â ni, sy’n gwerthfawrogi dysgu, creadigrwydd ac arloesi.

Principia Space Diary Highlights

By | 4-6 years, 6-8 years, 8+ years, Blog, Kids Gallery, Principia Space Diary, Uncategorized | No Comments

Here’s a small selection of some of our favourite pics from the Space Diary programme. We’d like to thank all the teachers, schools, parents and guardians for participating by using the #spacediary hashtag on Twitter, it makes us incredibly happy to see all the kids having so much fun with their Space Diaries! If you would like to be featured or see how other schools and groups are using their Space Diaries simply tweet us @CurvedHouseKids and use the hashtag #spacediary. You can also view more images from the project over on on our Mission Feed!

international children's book day

Free Shipping today only to Celebrate International Children’s Book Day

By | Blog, Events, News, Uncategorized

international children's book dayWhoa! It’s International Children’s Book Day and we are celebrating. Our authors and illustrators are visiting schools in London and Berlin today to make some collaborative books with kids. Meanwhile, over in our shop we are offering FREE SHIPPING anywhere in the world for today only AND we will choose one lucky customer to win one of our hand-printed Pillow Books. How very awesome!

Just in time for Easter so you can pick up some of our Make-Your-Own books to keep the kids busy over the holidays.

Free shipping today only

Visit the Curved House Shop and use this discount code at the checkout:

DISCOUNT CODE:  ICBD2014

Remember this is for today only.

Teachers ahoy!

Are you a teacher looking for something to do with your kids today? Here’s our Pirate Power poem that you can download, print and get your kids to illustrate. Don’t forget to upload some pictures to our Kids Gallery – we’d love to see what the kids come up with!

Wishing you all a very happy International Children’s Book Day.

illustrate your own book with curved house kids

Click to Download Pirate PowEnjoy and a very happy International Children’s Book Day to you